Page 5 - Gülipek Sürdürülebilirlik Raporu 2021
P. 5

GÜLİPEK TEKSTİL OLARAK, BU SENE 2.SİNİ                  2021  SÜRDÜR
                                                        ÜLEB
                   YAYINLADIĞIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUMUZ İLE
                   KURUMSAL YÖNETİM, EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL
                   ALANDAKİ PERFORMANSIMIZI SİZ PAYDAŞLARIMIZA                İLİRLİK RAPO

                   SUNMAKTAYIZ.

                   ÇEVREYE VE İNSANA SAYGILI, TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM            R
                   PRENSİBİMİZ İLE ÇALIŞMALARIMIZI, HEDEFLERİMİZİ,              U
                   GELİŞMELERİMİZİ VE PERFORMANSIMIZI SİZLERLE
                   PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ.


                   Raporumuzda, gelişimin takip    gerçekleştirilen Sera Gazı Protokolü
                   edilebilmesi adına, Gülipek Tekstil  ve Uluslararası kabul görmüş, tüm
                   bünyesinde bulunan; Boyahane,    raporlama standartları kullanılarak
                   Dokuma ve İplik fabrikalarının   hazırlanmaktadır.
                   1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021
                   tarihleri arasındaki faaliyetlerine yer  2019 yılından beri yayınlamakta
                   verilmektedir.           olduğumuz ve rapor yılında Akredite
                                     Kuruluş tarafından denetlenerek,
                   Raporumuz GRI Standartlarına    Gülipek Tekstil bünyesindeki üç
                   uyumlu olarak hazırlanmakta Stratejik  fabrikanın yer aldığı; Kapsam 1, Kapsam
                   Sürdürülebilirlik konularında yol haritası  2, Kapsam 3, Kapsam 4 ve Kapsam 6,
                   oluşturulurken, GRI Standartlarının;  GHG Emisyonları, ISO 14064-1:2018
                   önemlilik, paydaş katılımı,     Standardına göre doğrulanmıştır.
                   sürdürülebilirlik kapsamı ve bütünlük  Gerçekleştirilen doğrulama denetimi
                   prensipleri dikkate alınmaktadır.  sonucunda; hesaplama hata payının
                                     %5’den küçük olduğu tespit edilerek,
                   Rapor içeriğinin belirlenmesinde;  rapor Makul Güvence Seviyesinde
                   sürdürülebilirlik anketleri, paydaş  kabul edilmiştir.
                   anketleri, yıllık hedeflerimiz, YGG
                   Toplantıları, paydaş istek ve talepleri,  Yıllık olarak yayınlamaya devam
                   GRI Standartları raporlama rehberinde  edilecek olan Sürdürülebilirlik
                   belirtilen temel düzey kılavuzuna uygun  Raporunu, 2022 yılının ilk yarısında
                   olarak, hiçbir sınırlama olmaksızın,  tamamlamayı hedefliyoruz.
                   faaliyet gösterilen tüm operasyonlar
                   için geçerlidir. Rapor aynı zamanda
                   BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
                   İlerleme Bildirimi (COB), Uluslararası
                   Çalışma Örgütü (İLO) ve Dünya
                   Kaynaklar Enstitüsü (WNİ), tarafından                                 GRI 102 - 45, GRI 102 - 46, GRI 102 - 50, GRI 102 - 52, GRI 102 - 54 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10