Page 7 - Gülipek Sürdürülebilirlik Raporu 2021
P. 7

ÜRETİM GENEL
    MÜDÜRÜMÜZDEN MESAJ VAR                                         2021  SÜRDÜR
                                doğal kaynak tüketimini azaltarak, sürdürülebilir
                                karlılık hedefine ulaşıldı. Her zaman Gülipek ’in
                                temel amacı olan kaynak kullanımı azaltımı için; yeni  ÜLEB
                                nesil boyama makineleri temin edilerek, dijitalleşme
                                kanalları arttırılma çalışması yapıldı.
                                Sosyal sürdürülebilirlik konularında, her yıl gerçek-
                                leştirilen çalışan memnuniyet, müşteri memnuniyet
                                ve sürdürülebilirlik anket sonuçları ile çalışma arka- İLİRLİK RAPO
                                daşlarımızın öneri ve talepleri değerlendirilerek yeni
                                hedef ve çalışma konu başlıkları belirlendi. Bu konu
                                başlıkları için alınan aksiyon sonuçları neticesinde,
                                her yıl gerçekleştirilen HİGG FSLM ve HİGG FEM  R
                                denetim skorları yüksek derecelerle tamamlandı. U
                                Çevresel sürdürülebilirlik konu başlıkları ise, emis-
                                yon yayılım etki değerlerini azaltmak ve enerji-su
         HAKAN TURBİL                 tasarrufu projelerini hayata geçirmek üzerine
         Üretim Genel Müdürü              yoğunlaşıldı. Tekstil sektörünün en yüksek emisyon
                                değerlerinden olan sera gazı yayılımı hesaplanarak,
                                karbon ayakizi ve strateji geliştirme raporu yayınla-
         Değerli paydaşlarımız,            dı. Her yıl hesapladığımız ve azaltma hedefi belirle-
                                diğimiz karbon ayakizi miktarını, sadece azaltmakla
         2020 yılında başlayan koronavirüs salgını ve daha  kalmayarak ofsetleme çalışmalarını gerçekleştirildi
         sonra ortaya çıkan omicron varyantı, 2021 yılı  ve bu bağlamda Bursa’ da 1330 adet ağaç dikildi.
         hem ülkemizde hem de dünyada belirsizliklere ve
         ekonomik dengelerin değişmesine yol açtı. Bir yıl  2022 yılında, hedeflediğimiz projeler ve gerçek-
         daha, pandeminin etkilerinin üstesinden gelmeye  leştirilecek olan yeni yatırımlarla sürdürülebilirliği
         çalışmakla geçerken; firmaların esnek, dinamik, güç- gelecek nesillere taşıma misyonumuzu devam et-
         lü yönetim yapısına sahip olmasının ne kadar önemli  tireceğiz. Bu misyon kapsamında geliştirilen 8 adet
         olduğu tüm dünyada bir kez daha görüldü.   proje hayata geçirildiğinde, sürdürülebilirliğin tüm
                                konularında firmamızı ve dolayısıyla ülkemizi daha
         2021 yılı, pandeminin yarattığı olumsuz etkiler,  ileri bir noktaya getireceğiz. Hedeflerimiz arasında
         küresel ısınmaya bağlı olarak artan yangın, sel gibi  yer alan; yeni iplik fabrikası yatırımımız ile ekonomik,
         doğal afetler ve sera gazı yayılım miktarındaki artış  sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konu başlıklarının
         sonucunda, dünyanın daha büyük felaketlerle karşı  hepsini destekleyici adımlar atacağız. Yatırım böl-
         karşıya kalma riski kanıtsanamaz bir gerçek oldu.  gesindeki istihdamı artıracak olan yeni fabrikamızı,
         Küresel ısınma sonucunda, ortaya çıkan olumsuz  yeşil bina projelendirme hedefi ile çevresel sürdü-
         etkilerin azaltılması için, dünya ülkelerinin bir araya  rülebilirlik başlığı çalışmalarımızı arttıracağız. Ayrıca,
         gelerek imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nda Türkiye  2022 yılında boyahane fabrikamızda atıksuyu
         de yerini aldı. Diğer gündem maddeleri ise, küresel  üretimde kullanılmak için, ön arıtma tesisi kurulması
         ekonomi açısından değerlendirildiğinde, yaşanan  planlanmaktadır. Böylelikle üretimde kullanılacak
         olumsuzlukların artan bir şekilde ekonomik para- temiz su ihtiyacı azalmış olacak ve sürdürülebilirlik
         metreleri etkilediği görüldü. Kalıcı yüksek enflasyon,  6. ve 12. maddelerine katkı sağlayacağız.
         gıda fiyatlarının aşırı yükselmesi ve gıdaya erişim
         zorluğu, yüksek enerji maliyeti gibi daha büyük  Yaptığımız Sürdürülebilirlik çalışmaları sonucunda;
         felaketlerle karşı karşıya kalma riskini ortaya çıkardı.  Gülipek olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve
         Bu risklerin kontrol altına alınması ve azaltılması  paydaşlarımızın katkılarıyla, ülkemiz ve dünyamız
         için, sürdürülebilirlik konu başlıklarından olan; sos- için değer yaratmaya, daha sürdürülebilir ürünler
         yal, ekonomik ve çevresel etkilerin, gerçekleştirilen  ve prosesler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu bağ-
         çalışmaların raporlandığı, 2021 yılı Sürdürülebilirlik  lamda, bize her gün güç veren tüm paydaşlarımıza
         Raporu’nu siz paydaşlarımıza sunmaktan gurur  teşekkür eder, sürdürülebilirlik raporumuzu sizlerin
         duyuyorum.                  beğenisine sunarız.
         Sürdürülebilirlik konu başlıklarından ilki olan,  Saygılarımla.
         ekonomik sürdürülebilirlik performansında, yine
         önceliğimiz sürdürülebilir hammadde, boyarmadde
         ve kimyasal maddeyi tedarik etmek oldu. Proses
         iyileştirme ve yapılan enerji etüdü çalışmalarıyla


                                                 GRI 102 - 14 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12