Page 6 - Gülipek Sürdürülebilirlik Raporu 2021
P. 6

YÖNETİM KURULU
    BAŞKANIMIZDAN MESAJ VAR
                               Çalışmalarını İspanyol danışmanımız eşliğinde 2021
                               yılında başlattığımız, neredeyse %100 sürdürülebilir
                               olarak, 2 ana 2 geçiş koleksiyonumuzu pazar
                               taleplerine daha fazla uyumlu, çevreye daha duyarlı,
                               sürdürülebilirlik başlıklarına daha yakın olarak
                               hazırladık. Mevcut portföyümüze, Japonya, Kanada
                               ve Avustralya başta olmak üzere yeni pazar yerleri
                               ile, verimli ve keyifli bir yıl geçirdik. Hedeflediğimiz
                               büyümenin, doğru koleksiyon, hızlı servis ve doğru
                               zamanlama ile daha fazlasını gerçekleştirdik.

                               Üretim Genel Müdürümüz liderliğinde, “ayın
                               önerisi” adı altında başlattığımız projemiz
                               ile; tüm fabrikalarda, her bölümdeki ekip
        ALİ GÜLGEÇ                   arkadaşlarımızın kendi alanlarındaki iş geliştirme
        Yönetim Kurulu Başkanı             önerilerini, enerji, su tasarrufu ve İSG konu
                               başlıklarıyla değerlendirerek uygulamaya
                               geçirdik. Gerçekleştirilen projeler, enerji
        2021 yılını geride bırakırken, bir kez daha  tasarrufu çalışmaları ve Higg İndex skorlarımızla
        pandeminin yarattığı zor koşullarla mücadele  bulunduğumuz bölgede en iyi derecelerden biri
        ederek, iklim değişikliği etkilerinin bir sonucu olan;  olmayı başardık.
        su kaynaklarındaki azalma, aşırı hava olayları, doğal
        afetler gibi çevresel etkilerle, sürdürülebilirliğin  Raporlama yılı ihracatımız %54, toplam ciromuz
        önemini daha iyi algıladık. Global ders niteliğinde  ortalama 18,6 milyon euro ve euro bazında %31
        olan, bu küresel değişiklikler gösterdi ki; özellikle  büyüme gerçekleştirdik.
        dünyada gerçekleşen karantinalar neticesinde,  2022 yılı hedeflerimiz arasında yer alan ve bütçesi
        tedarik zincirindeki aksamalar ve lojistik   onaylanan, boya-apre kısmındaki ilave havalı boya
        problemleri, doğru tedarik yönetiminin ne kadar  makineleri(airjet) ile iplik bölümünde ilave ring ve
        önemli olduğunu vurguladı. İş dünyasının; çevresel,  katlama büküm makinelerinin devreye girmesiyle,
        sosyal ve kurumsal yönetişim merkezinde    ihracatımızda %40, toplam ciromuzda yabancı para
        ilerlediği ve dünyanın evrim geçirdiğini görerek,  cinsinde %30’luk büyümeyi hedeflemekteyiz.
        hedeflerimizi belirledik ve hızlı aksiyonlar aldık.
                               Bu yatırımlara ilave olarak, 2023 haziran ayında
        Tüm bunların yanında, dünya çapında yükselen  devreye almaya hedeflediğimiz, yeni iplik
        enflasyon yıla damgasını vurdu. Bir süre daha  fabrikamız ile; ihracat artış hedefimiz başta
        devam edeceğini düşündüğümüz, global enflasyon  olmak üzere, firmamızın “2025 Türkiye ilk 1000
        ve enerji maliyetlerindeki artışların bizdeki  sanayi kuruluş listesi”ne girme hedefine daha da
        etkisi raporda geçen proje başlıklarıyla oldukça  yaklaşacağız.
        hafifledi. Özellikle, renovasyon, enerji tasarrufu,
        geri kazanım ile ilgili kararını aldığımız yatırımların  Firmamız Gülipek’i yarınlara taşıyacak en önemli
        tamamını, raporlama yılının ilk çeyreğinde   gücün, çalışma arkadaşlarımız olduğu bilinciyle, bu
        tamamladık. Ağırlıklı olarak boya-apre tesisimizde  süreçte bizleri yalnız bırakmayan, müşterilerimize,
        gerçekleştirmiş olduğumuz, 1,2 milyon euroyu  iş ortaklarımıza ve Gülipek ekibine, diğer tüm
        bulan yatırımlarımız ile kalite, enerji tasarrufu  paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. 2.
        başlıklarında sürdürülebilirlik konularındaki  Sürdürülebilirlik raporumuzu beğeniyle okumanızı
        çalışmalarımızı arttırdık. Buna artı olarak 2021  diliyorum.
        yılında lisanslarını aldığımız ve önümüzdeki senenin
        2. yarısında devreye almayı planladığımız çatı üstü  Saygılarımla.
        Ges projelerimiz ile yenilenebilir enerji kaynaklarına
        duyulan ihtiyaç adına, firma olarak biz de varız
        dedik.
    4   GRI 102 - 14
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11