Page 7 - Gulipek Surdurulebilirlik Raporu 2022
P. 7

2 02 2 SÜRDÜRÜL EBİLİRLİK RAPORU


         Küresel ısınma ve iklim
         değişikliğinin günümüzde
         etkilerinin yüksek oranda

         artmasıyla birlikte;
         Sürdürülebilirlik sadece

         şirketler için değil, tüm toplum
         için kritik bir öneme sahip hale
         gelmiştir.


         Gülipek Tekstil olarak; gelecek
         nesillerin yaşayacağı dünyayı

         şekillendiren kararlar alırken,        2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda; Boyahane,
                                Dokuma ve İplik fabrikalarımızın 1 Ocak 2022 – 31 Aralık
         bu sorumluluğumuzun              2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetler

         farkındayız!                 çevresel, ekonomik ve sosyal başlıklar altında değerlen-
                                dirilmektedir. Rapor, “Global Reporting Initiative (GRI)”
         Bu kapsamda şirketimizin           standardına uygun olarak hazırlanmış, özellikle son GRI
                                standart revizyonu dikkate alınarak oluşturulmuştur.
         sürdürülebilirlik çerçevesindeki       Aynı zamanda rapor hazırlanırken “IFRS S1 (Sürdürüle-
         çalışmalarını, ilerlemelerini         bilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin
                                Genel Gereklilikler)” ve “IFRS S2 (İklimle İlgili Açıklama-
         ve hedeflerini içeren 3.           lar)“da göz önüne alınmıştır.

         Sürdürülebilirlik Raporumuzu         Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,
         sizlerle paylaşmanın             Paris Anlaşması ve diğer evrensel bildirgeler, sürdürü-
                                lebilirlik çalışmalarımızın temel yapı taşlarından biridir.
         heyecanını yaşıyoruz!             Bu doğrultuda, küresel hedeflere ve taahhütlere nasıl
                                katkıda bulunduğumuz, bu hedeflere ne kadar yaklaştı-
                                ğımız ve sürdürülebilir bir gelecek için nasıl bir yol izle-
                                diğimiz, detaylı bir şekilde raporumuzda yer almaktadır.

                                Raporumuzun kapsamı, şirketimizin tüm operasyonla-
                                rına, faaliyetlerine ve tedarik zincirine kadar uzanmak-
                                 tadır. Bu kapsamlı yaklaşım, sürdürülebilirlik perfor-
                                  mansımızı tüm boyutlarıyla değerlendirmemize ve
                                  ilgili taraflarla etkili bir iletişim kurmamıza olanak
                                  sağlamaktadır. Baz yılı verileri ile bu yılın verilerinin
                                  karşılaştırılması, sürdürülebilirlik alanında ne kadar
                                  ilerlediğimizi ve hangi alanlarda daha fazla çaba
                                  göstermemiz gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

                                 Son olarak, bu raporun hazırlanmasında emeği geçen
                                 tüm çalışma arkadaşlarımıza, çözüm ortaklarımıza ve
                                siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz. Sürdürüle-
                                bilirlik, sürekli öğrenme ve gelişme sürecidir, bu yolculu-
                                ğumuzda bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz.


                                                    GRI 2-2 3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12