Page 9 - Gulipek Surdurulebilirlik Raporu 2022
P. 9

2 02 2 SÜRDÜRÜL EBİLİRLİK RAPORU               ÜRETİM GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN

                          MESAJ VAR


         Sayın Yönetim Kurulu                     faaliyetleri ile çalışanları-
         Üyeleri, Değerli Çalışma                     mızın kariyer gelişimine
         Arkadaşlarımız ve Sev-                       katkıda bulunmaktayız.
         gili Paydaşlarımız,                         Ayrıca, Belediye, OSB,
                                            Üniversite ve Liseler
         Sürdürülebilirlik, iş                         ile sosyal sorum-
         yapma şeklimizi ve                           luluk projelerimiz
         gelecek nesillere                            aracılığıyla, eğitim
         bırakacağımız mira-                           ve çevre alanların-
         sı şekillendiren                            daki ihtiyaçları ele
         temel bir taahhüt-                           alarak toplumu-
         tür. Gülipek olarak,                          muza sürdürülebilir
         bu önemli değerlere                          bir etki bırakma
         olan bağlılığımızı yine-                       amacındayız.
         lemek ve paydaşlarımız-
         la bu konudaki güçlü iş                      Sektörümüzde, üretim
         birliğimizi sürdürmek adına                   süreçlerimizi ve ürünleri-
         sizlere yazıyorum.                       mizi daha sürdürülebilir hale
                           HAKAN TURBİL       getirme taahhüdümüzü sürdürü-
         Gülipek, sürdürülebilirlik konusun-             yor, müşterilerimize çevre dostu
         da belirlediği hedeflere ulaşma    Genel Müdür     koleksiyonlar sunuyor, sürdürüle-
         yolunda önemli adımlar atmıştır.              bilir kaynakları, geri dönüştürü-
         Raporumuz, sadece bugünümüzü         lebilir malzemelerle bir araya getirerek çevremize
         değil, aynı zamanda yarınlarımızı da şekillendiren  olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.
         sürdürülebilirlik çabalarımızın bir özetini sun-
         maktadır. İşimizin temelinde yatan değerlerimizle  2022 yılı aynı zamanda kuraklık riskinin daha
         birlikte, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda  çok hissedildiği ve doğal afetlerin başta Asya ve
         sürdürülebilir bir gelecek inşa etme taahhüdümü- Pasifik Bölgesi olmak üzere tüm dünyada yaşandı-
         zü yinelemek istiyorum.            ğı bir yıl olmuştur. Gülipek olarak yeni yatırım ve
                                modernizasyondaki makina tercihlerimiz daha az
         Sürdürülebilirlik raporumuzda, Gülipek olarak  su ve enerji harcayan makinalar yönünde olmuştur
         2022 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz sürdürülebi- ve kaynak kullanım miktarını ve karbon ayakizi
         lirlik projeleri, karbon ayak izi azaltma çabaları,  azaltma hedeflerimizle tam uyumludur.
         toplumsal sorumluluk projeleri ve paydaşlarımızla
         yürüttüğümüz iş birlikleri gibi konulara odaklanı- 2022 yılında yeni yatırımlarla büyüme stratejimiz
         yoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik stratejimizi gelecek  devam etmekte olup Yalova’da temelini attığımız
         yıllara taşıma planlarımızı ve bu alandaki hedefle- ve 2023 yılı sonunda devreye alacağımız yeni tek-
         rimize ulaşma konusundaki stratejilerimizi sizlerle  nik iplik fabrikamızın Yeşil Fabrika olmasına karar
         paylaşıyoruz.                 vermiş bulunmaktayız. Bu kararımız da çevresel
                                etkiye gösterdiğimiz önem ve hedeflerimiz açısın-
         2022 yılında Pandeminin yarattığı sorunları çöz- dan çok değerlidir.
         meye çalışırken Rusya - Ukrayna savaşı ile tekrar
         küresel riskler arttı , enerji maliyetlerinin yüksel- Gelecek beş yıl içinde, sürdürülebilirlik vizyonu-
         meye başlaması , ekonomik durgunluk sinyalleri- muzu daha da güçlendirmek ve daha değer adına
         nin etkileri , tedarik zinciri problemlerinin devam  stratejik ortaklıklar kurma, inovasyonu teşvik
         etmesi tekstil sektörünü olumsuz etkiledi. Gülipek  etme ve karbon ayak izimizi daha da azaltma
         olarak farklı alanlardaki üretim stratejimiz ve  çabalarımızı artırma taahhüdünde bulunuyoruz.
         esnekliliğimiz ile bu problemleri minimize ettik ve  Bu süreçte gösterdiğiniz destek ve katkılarınız için
         cirosal olarak %40 büyüdük.          teşekkür ederim. Sizlerle birlikte, sürdürülebilir bir
                                geleceği inşa etme yolunda daha da ileriye gitmek
         Raporumuz aynı zamanda, çeşitlilik ve kapsayıcılık  için heyecanlıyız.
         konusundaki çabalarımızı ve topluluklarımıza olan
         etkimizi değerlendirmektedir. Gülipek, çeşitliliğin  Saygılarımla,
         güçlendirdiğine olan inancıyla, farklı bakış açı-
         larını bir araya getirerek daha inovatif ve sürdü-
         rülebilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu
         bağlamda, çeşitli eğitim programları ve mentorluk


                                                 GRI 102 - 14 5
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14