Page 8 - Gulipek Surdurulebilirlik Raporu 2022
P. 8

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZDAN

                         MESAJ VAR


       Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,                  2019 yılından bu yana faaliyet
       Değerli Çalışma Arkadaşla-                    gösterdiğimiz geçit fabrikamızda
       rımız ve Sevgili Paydaşla-                     PPE üretiminde hızlı, esnek ve
       rımız,                                kalite güvence başlıklarında
                                          daha iyi servis verebilmek
       Küresel çapta yaşanan                          adına ilave makine ve
       zorlu süreçlere deği-                          revizyon yatırımlarımız
       nirken bir yandan da                           oldu. Yapılan bu yatırım
       şirketimizin bu zorluk-                          ile pazar ağımızı, ürün
       lara karşı gösterdiği                           çeşitliliğimizi, kalite ve
       direnç ve başarı stra-                          müşteri memnuniyet
       tejilerini paylaşmak                           sürdürülebilirliğimizi
       amacıyla bu rapor                             daha da geliştirme fır-
       hazırlanmıştır. Şubat                          satımız oldu. İplik satış
       ayında başlayan Rusya                          faaliyetimize ek olarak,
       - Ukrayna savaşı, ma-                          müşterilerimizin talepleri
       sum insanların yaşadığı                        doğrultusunda gizlilik söz-
       trajediler ve bölgesel etki-                     leşmeleri şartlarıyla kumaş
       lerle birlikte, dünya gene-                    geliştirme projelerimizi devreye
       linde pek çok sektörü derinden                  aldık.
       etkiledi. Dünya genelindeki olaylar  ALİ GÜLGEÇ
       doğrultusunda mükemmel bir uyum   Yönetim Kurulu Başkanı  Tüm bu çalışmalar ve yeni geliştirilen
       içinde hareket ederek, pazardaki               projeler ile outdoor alanındaki faaliyet
       değişimlere proaktif bir yaklaşım              ve kapasite artış talepleri doğrultu-
       sergiledik. Sadece kendi sektörümüzü değil, tüm iş  sunda, Mart 2022’de Yalova Avrasya OSB’de 28.750
       dünyasını derinden etkileyen küresel olaylara rağmen,  m2’lik arsayı bünyemize katarak, ilk fazı 12.000 m2
       şirketimizin güçlü finansal temelleri, esnek iş strate- kapalı alan olan yeni iplik üretim tesisimizin temelle-
       jilerimiz ve duyarlılıkla oluşturduğumuz çözüm odaklı  rini Kasım 2022’de attık. 2023 yılı itibariyle faaliyete
       politikalarımız ile başarıyı elde etmeyi sürdürdük. Bu  geçecek olan yeni işletmemiz ile kapasitemizi 3 katına
       zorlu dönemde, şirket olarak sürdürülebilir büyüme  çıkaracak ve ihracatımızı 2 katına çıkaracağız. Yeni
       hedeflerimize odaklanarak, kriz yönetimi ve çevik stra- kurulan fabrikamızla hem istihdam ve sosyal kalkın-
       tejilerle karşılaştığımız sorunları aşma çabası içinde  maya destek sağlamış hem de fabrika binasını yeşil
       olduk. Bu sıkıntılı dönemde, savaşın piyasalara etkisi,  bina yaparak ekolojik ayak izimizi azaltmaya yönelik
       2021 Aralık ayından itibaren artan enerji maliyetleri ve  hedeflerimizi gerçekleştirmiş olduk.
       buna bağlı olarak Avrupa başta olmak üzere ihracat
       bölgelerindeki resesyon sinyallerine rağmen, moda,  Bu çerçevede; sürdürülebilirliği daha da merkeze
       PPE ve outdoor alanlarında faaliyet gösteren firma- alacak projelere odaklandık. İnsan kaynaklarına,
       mız; 2022 yılını %40’lık cirosal büyümeyle kapatmayı  inovasyona, teknolojiye ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik
       başardı.                     yatırımlarımızı artırarak, şirketimizi geleceğin sürdürü-
                               lebilir endüstri lideri olarak konumlandırmak için kap-
       Bu zor koşullar altında dahi, yürüttüğümüz tüm proje- samlı bir vizyon oluşturduk. Bu sayede, sadece kendi
       lerde ve bütçe çalışmalarında, savaşın etkisinin devam  sektörümüzde değil, aynı zamanda global düzeyde
       edeceğini öngörerek adımlar attık. Bu üzücü sürecin  sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak
       para ve enerji politikalarına olan yansımalarını, müş- bir rol üstlenme amacını güdüyoruz.
       teri ve tedarik zinciri ile yaptığımız forcast çalışmala-
       rıyla 2023 yılı itibariyle maliyetlerimize daha fazla etki  Bu süreçte siz değerli paydaşlarımızın sağlamış oldu-
       etmesini öngörerek dikkatlice değerlendirdik.  ğu destek ve iş birliği, şirketimizin elde ettiği başarı-
                               ların temelini oluşturuyor. Gelecekte de aynı azim ve
       Moda tarafındaki koleksiyon ve portföy varyasyonla- kararlılıkla, küresel zorlukları aşarak sürdürülebilir ve
       rında yaptığımız eklemeler ve değişiklikler sayesinde,  büyüyen bir şirket olarak yol almaya devam edeceğiz.
       yılın ikinci yarısında katma değerli ürün ve müşteri
       yelpazemizin olumlu etkilerini daha fazla hissettik. Bu  Destekleriniz için bir kez daha teşekkür eder, birlikte
       başarıları devam ettirebilmek adına, 2023 yılı başta  daha nice başarılara ulaşma arzusuyla yola devam
       olmak üzere diğer yıllar için gerekli ekipman, proses  etmekten mutluluk duyarım.
       kontrolü, tedarik zinciri, ürün yelpazesi ve satış politi-
       kalarımızla yeniden değerlendirdik. Fuar katılımlarına  Saygılarımla,
       ek olarak, başta Amerika ve Japonya olmak üzere yüz
       yüze müşteri ziyaretlerine daha fazla önem verdik.
       2 ana 2 ara olarak her sene güncellenen çevre dostu
       koleksiyonumuzu daha hızlı ve sürdürülebilir servis
       verebilmek adına hammadde tarafında güvenli stok
       programımızı devreye aldık.
    4                                               GRI 2-3
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13